In danger of death / V nebezpečenstve smrti

 

Eng / Sk

In danger of death

When you repeatedly experience the closeness of death, it is also vitamin for life. Think about your life. I had a friend who was with us in the seminary, but left during the study. He played in the band and was drummer.

We went climbing together. The man in whole his life never kneeled in the chapel, only to convert and that was it, otherwise one has ever seen him kneeling. We climbed the rocks, it was November and it was a bit freezing. At some point he began searching my backpack.

“What are you doing?”

“I want to take žumár (climbing equipment).”

“What? You do not know how to use it…”

“What do you mean, I do not know?”

“Well, do as you want. But be careful!”

He founded žumár, but he did it poorly and fell down the wall. And what happened? He got smashed against the wall. I could not put him down, I had frozen hands, others put him down according to my instructions.

In the evening theologians asked me: “Where have you been?” In the evening he was kneeling in the chapel, head bowed down.

“At the spiritual retreat,” I told them.

If you experience a risk of death, it will force you to reflect. God, what do you want from me? Which direction should I go? Whom I helped to get closer to God? Have I wasted my life?

 

PS: Version of my own fall happened in 2006 when I had asthma attack (more in my blogpost in Slovak only: Co ma naucila astma). But that was just physical death. Intellectually I got closer to it much later, but that is story still to be told.

ja stara


V nebezpečenstve smrti

Keď viackrát zažijete blízkosť smrti, sú to také vitamíny pre život. Zamyslíte sa nad svojím životom. Mal som kamaráta, ktorý bol s nami v seminári, no počas štúdia odišiel. Hrával v kapele a bol bubeníkom.

Išli sme spolu liezť na skaly. Tento človek vám v živote v kaplnke nekľačal, iba na premeneniem a to bolo všetko, inak ho nikto nikdy nevidel kľačať. Liezli sme po skalách, bol november a bolo primrznuté. V istom okamihu mi začal prehľadávať batoh.

“Čo robíš?”

“Chcem si zobrať žumár (horolezecký výstroj).”

“Načo? Nevieš ho ani založiť… ”

“Čo neviem?”

“Dobre, ako chceš. Ale dávaj pozor!”

Žumár si založil, urobil to však zle a vypadol zo steny. A čo sa stalo? Obáchalo ho o stenu. Nevedel som ho dať dole, mal som zamrznuté ruky, druhí ho dávali dole podľa mojich pokynov.

Večer sa ma bohoslovci pýtajú: “Kde ste boli?” Večer kľačal v kaplnke, hlava sklonená.

“Na duchovných cvičeniach sme boli,” hovorím im.

Ak zažijete nebezpečenstvo smrti, donúti vás to zamyslieť sa. Bože, čo odo mňa chceš? Ktorým smerom mám ísť? Komu som pomohol dostať sa bližšie k Bohu? Nežil som svoj život naprázdno?


PS:
 Verzia môjho vlastného pádu sa stala v roku 2006, keď som prežila astmový záchvat (viac na mojom blogu: Co ma naucila astma). Ale to bola len fyzická smrť. Intelektuálne som sa dostala do tohto bodu oveľa neskôr, ale tento príbeh sa ešte formuje.

ja stara

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s