Micro Vacation: Japan A.K.A Sushi

Following the idea of micro vacation.

Did you know your team member lived in Japan as in fluent in Japan?

Let’s go “there” for 60 minutes! She can give you all the best tips for food. Locals will show you slightly hidden ice cream fridge. And hey! they have all you can eat buffet 🙂

cutmypic

 

食欲をそそる

Introducing: Micro vacation

Stressed is just …

To all of you who LOVE or HATE their jobs.

In either case you need some time-off during the day. To get energy or to release negative energy. We all have 1 hour = 60 minutes to spend for our lunch. There are many ways how you can spend your break. One of them is eat lunch at your desk while writing/reading emails. Another way how to look at your lunch break is as a micro-vacation.

.micro vacation

It is time you should not! be working, time off, off work related things. And when I say off I mean off. Even if your job is your biggest passion… you should reset your mind to be able to see different perspectives, to experience eureka moments (perhaps during your micro-vacation to japan i.e. sushi restaurant).

.what do I mean when I say micro-vacation?

Imagine what would you do if you would be on vacation. Now try to think how to fit all that ( or most of that or at least some of that) in 60 minutes. I’m sure if Ted Mosby (How I met your mother) was able to take girl for 2 minute date, we are also creative enough to have a good time in 60 minutes.

.like for example….

  • Maybe you can get a pic nic blanket take your Alexa and have some alone time by the river (almost as good as Jamie’s Cullum All at the sea) with your favourite music (my Chillaxe playlist), while you maybe write a blog (like me now 🙂 ).
  • Or maybe you want to read that article you saved millions years ago.
  • Run half of half marathon.

I am not saying this is the only good way how to look at lunch. But technically this time is vacation for you. Use it wisely. Use it for yourself. As you and only you want it.

Don’t be shy to get inspired by others or invite others for your time!

Bon voyage!

PS: your matrix can be as good or as bad as you let it be 😉

… dessertes spelled backwards.

In danger of death / V nebezpečenstve smrti

 

Eng / Sk

In danger of death

When you repeatedly experience the closeness of death, it is also vitamin for life. Think about your life. I had a friend who was with us in the seminary, but left during the study. He played in the band and was drummer.

We went climbing together. The man in whole his life never kneeled in the chapel, only to convert and that was it, otherwise one has ever seen him kneeling. We climbed the rocks, it was November and it was a bit freezing. At some point he began searching my backpack.

“What are you doing?”

“I want to take žumár (climbing equipment).”

“What? You do not know how to use it…”

“What do you mean, I do not know?”

“Well, do as you want. But be careful!”

He founded žumár, but he did it poorly and fell down the wall. And what happened? He got smashed against the wall. I could not put him down, I had frozen hands, others put him down according to my instructions.

In the evening theologians asked me: “Where have you been?” In the evening he was kneeling in the chapel, head bowed down.

“At the spiritual retreat,” I told them.

If you experience a risk of death, it will force you to reflect. God, what do you want from me? Which direction should I go? Whom I helped to get closer to God? Have I wasted my life?

 

PS: Version of my own fall happened in 2006 when I had asthma attack (more in my blogpost in Slovak only: Co ma naucila astma). But that was just physical death. Intellectually I got closer to it much later, but that is story still to be told.

ja stara


V nebezpečenstve smrti

Keď viackrát zažijete blízkosť smrti, sú to také vitamíny pre život. Zamyslíte sa nad svojím životom. Mal som kamaráta, ktorý bol s nami v seminári, no počas štúdia odišiel. Hrával v kapele a bol bubeníkom.

Išli sme spolu liezť na skaly. Tento človek vám v živote v kaplnke nekľačal, iba na premeneniem a to bolo všetko, inak ho nikto nikdy nevidel kľačať. Liezli sme po skalách, bol november a bolo primrznuté. V istom okamihu mi začal prehľadávať batoh.

“Čo robíš?”

“Chcem si zobrať žumár (horolezecký výstroj).”

“Načo? Nevieš ho ani založiť… ”

“Čo neviem?”

“Dobre, ako chceš. Ale dávaj pozor!”

Žumár si založil, urobil to však zle a vypadol zo steny. A čo sa stalo? Obáchalo ho o stenu. Nevedel som ho dať dole, mal som zamrznuté ruky, druhí ho dávali dole podľa mojich pokynov.

Večer sa ma bohoslovci pýtajú: “Kde ste boli?” Večer kľačal v kaplnke, hlava sklonená.

“Na duchovných cvičeniach sme boli,” hovorím im.

Ak zažijete nebezpečenstvo smrti, donúti vás to zamyslieť sa. Bože, čo odo mňa chceš? Ktorým smerom mám ísť? Komu som pomohol dostať sa bližšie k Bohu? Nežil som svoj život naprázdno?


PS:
 Verzia môjho vlastného pádu sa stala v roku 2006, keď som prežila astmový záchvat (viac na mojom blogu: Co ma naucila astma). Ale to bola len fyzická smrť. Intelektuálne som sa dostala do tohto bodu oveľa neskôr, ale tento príbeh sa ešte formuje.

ja stara

 

 

 

 

 

 

Price of your soul/ Cena tvojej duše

Eng / Sk
Soul has endless value
 
Our economist once counted how much it cost me to travel to Poprad and back, when I go to pick up homeless. He told me: “It is not worth to go there, we don’t have enough to eat and you ride here and there.”
I told him: “Soul has endless value! This man will die and then what?”
“You are promising me this second year already!”
When this homeless person died, I went to see the economist. The homeless died in peace with God and taken care of. I told to the economist: “Count now, how much is worth of eternal soul!”
He is a good man, he gets me. I would take all the kicks and humiliation for eternal soul.
One day we came with this homeless to Svit to arrange his ID card. He lived without ID for 15 years. His permanent address was the address of the bus stop in Svit. In between he spent 22 years in prison. His house got torn down and they made a bust station in its stead. I came with him to the police station and put him on the table.
“Why are you sitting on the table?” policeman shouted.
He took a better look and immediately he added: “I am sorry, I didn’t know you don’t have legs… And so you didn’t miss your ID for 15 years?” “Not really, but the pastor here misses it and perhaps even you. I don’t miss it.” he told him.
We arranged it. Later he died in peace with God.
And that is the most important for me.
PS: Jarda has ID as well 😉
 
Duša má nekonečnú hodnotu
 
Náš ekoném mi raz prepočítal, koľko ma stojí cesta do Popradu a späť, keď chodievam po bezdomovcov. Hovorí mi: “Neoplatí sa ti tam chodiť, nemáme čo jesť a ty jazdíš hore-dole.”
Povedal som mu: “Duša má nekonečnú hodnotu! Ten chlap zomrie, a čo potom?”
“To mi sľubuješ už druhý rok!”
Keď tento bezdomovec zomrel, prišiel som za ekonómom. Zomrel zmierený s Bohom a zaopatrený. Povedal som ekonómovi: “Spočítaj mi teraz hodnotu nesmrteľnej duše!”
Je to dobrý chlapík, rozumie mi. Za nesmrteľnú dušu by som zniesol aj všelijaké kopance a ponižovania.
Raz sme s týmto bezdomovcom prišli do Svitu vybavovať občiansky preukaz. Pätnásť rokov žil bez občianskeho preukazu. Trvalý pobyt mal tam, kde je vo Svite autobusová zastávka. Medzitým bol dvadsaďdva rokov v base, jeho dom zbúrali, urobili tam autobusovú stanicu.
Prišiel so s ním na policajnú stanicu a položil som ho na stôl.
“Čo sedíš na stole?” rozkríkol sa policajt.
Pozrel lepšie a hneď dodal: “Prepáčte, nevedol som, že nemáte nohy… A to vám občiansky pätnásť rokov nechýbal?”
“Mne nie, ale tuto farárovi chýba a možno aj vám. Mne nechýba,” povedal mu.
Vybavili sme. Neskôr zomrel zmierený s Bohom.
A toto je pre mňa najdôležitejšie.
PS: Aj Jarda ma občanku!
fullsizerender-1